OVER ONS
Introductie

Aanvraag  ANBI status in voorbereiding    


    EcoTalo Foundation for Sustainable Development

                     Based on the autarkic philosophies

                                     Sponsoring a green world

                                                  A better environment... start by yourself

"De Stichting" streeft de volgende groot maatschappelijke doelen na, deze doelen zijn ook opgenomen in de statuten van oprichting. Dit is tevens onze missie!

De "Autarkische-filosofie" als uitgangspunt

"De Stichting" dient een groot maatschappelijk doel om de huidige samenleving bewust te maken van en te laten omgaan met de circulaire natuurhuishouding door o.a. regelmatig informatie bijeenkomsten te organiseren en wetenschappelijke publicaties te verzorgen. 

"De Stichting" houdt zich bezig met de wetenschap van die natuurhuishouding waardoor "Ecologische leefconcepten" ontwikkeld kunnen worden die een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu, klimaat en de natuur in zijn geheel die gebaseerd zijn op de "Autarkische-filosofie".

"De Stichting" stelt zich ten doel haar specialistische wetenschappelijke kennis zo breed mogelijk, gevraagd of ongevraagd, actief in te zetten bij het adviseren aan de beleidsverantwoordelijke instellingen. Hierbij moeten wij denken aan overheid, semi-overheid, het wetenschappelijk onderwijs, MKB bedrijven en de samenleving in zijn geheel.

"De Stichting" is het podium voor maatschappelijke ecologische thema's, waarmee een eerste stap gezet kan worden naar een totaal nieuwe milieufase die een belangrijke positieve bijdrage zal leveren aan de gestelde klimaatdoelstellingen gecombineerd met de sociale veiligheid en betrokkenheid van de huidige en toekomstige samenleving.

"De Stichting" heeft de volgende belangrijke taken, naast de werkzaamheden genoemd voor de maatschappelijke doelstellingen.

Deze taken zullen worden uitgevoerd als projecten.


Onderzoek  

"De Stichting" doet in belangrijke mate wetenschappelijk onderzoek naar bestaande en toekomstige ecologische samenlevingsconcepten volgens de "Autarkische-filosofie". De verkregen wetenschap zal vertaald in begrijpelijk Nederlands aan de samenleving gecommuniceerd worden door publicaties en via de sociale media

Visie

Het is de taak van "de Stichting" een ecologische toekomstvisie te formuleren, die richtinggevend zal zijn bij het ontwerpen van eco-sociale concepten die bijdragen aan het leven, werken en ontspannen in een natuurlijke beveiligde omgeving.

De wetenschappers verbonden aan deze stichting hebben een aantal visionaire hoofdpunten geformuleerd, zie ook het document "Visie op hoofdpunten".

Samenwerking

"De Stichting" zal in samenwerking met andere kennisinstellingen wetenschappelijk onderzoek doen naar welke invloeden de circulaire natuur heeft of kan hebben op onze leefwijze binnen de bestaande en toekomstige samenlevingsvormen.

Project initiatie

Het is de taak van "de Stichting" alle gestelde doelen en taken als projecten te initiëren, hierin te investeren en uit te voeren om de realisatie van die doelen mogelijk te maken.

Deelnemingen

Het is de taak van "de Stichting" projecten van enige omvang onder te brengen in andere entiteiten en hiervoor Besloten Vennootschappen e.d. op te richten. Bij voorkeur dit te doen in samenwerking met andere kennisinstellingen, die mogelijk een commercieel doel nastreven

Het is de taak van het bestuur algemene gelden toe te wijzen aan specifieke projecten (labels), en hiervoor separate bankrekeningen te openen, zodat deze ordentelijk en overzichtelijk beheerd kunnen worden.

Specialisme + Educatie

Het is de taak van "de Stichting" specialistische, educatieve werkgroepen op te zetten om diverse actuele "Eco" thema's bespreekbaar te maken. Het is de bedoeling hierin te investeren om de samenleving lerend wegwijs te maken in de materie van onder andere de energie-transitie, gasvrij in 2030 (of eerder) en in wat energie-neutraal etc. voor haar betekend.

Werkgroepen dragen bij aan de realisatie van de gestelde doelen.

Het is strategisch van belang onze doelgroepen te bereiken door publicaties te verzorgen en bijeenkomsten te organiseren. Dit is een vast onderdeel van onze missie!

Publiceren + organiseren

"De Stichting" zal om de gestelde doelen te kunnen bereiken veelvuldig specialistische kennis inhuren voor het verzorgen van publicaties en het organiseren van :

 1. Informatiebijeenkomsten
 2. Themacursussen
 3. Adviseringssessies
 4. Workshops
 5. Trainingen
 6. Fondsenwervingsacties

De bedoelde werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens een vooraf overeengekomen projectbudget.

Thema websites

Het is de taak van het bestuur zorg te dragen voor de opzet van actuele thema websites die proactief in spelmodel (vraag en antwoord) aan het publiek zullen worden aangeboden.

Projectinitiatie + budgetteren  

Het bestuur zal alle taken die verband houden met onze doelstellingen toetsen op omvang en looptijd alvorens een projectinitiatie te kunnen toepassen. Dit is nodig om te kunnen budgetteren en projectgebonden gelden hiervoor vrij te geven voor uitvoering. Alle projecten zijn voorzien van een Label.

Integriteit

Om de integriteit te waarborgen zullen alle bestuursleden inclusief de toezichthouders en een ieder die betrokken is bij besluitvorming een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen alvorens hun functie te kunnen aanvangen.  

Zoals gezegd EcoTalo ontwerpt en ontwikkelt ecologische woon- en leefconcepten. Daarbij passen wij de laatste inzichten toe die de circulaire natuur ons heeft gewezen, gecombineerd met de modernste kennis op gebied van milieutechniek. De concepten worden op maat gemaakt en zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als voor renovatie en reconstructie van bestaande wijken of stadsdelen.


In onze concepten zijn de volgende elementen terug vinden :

 1. De basis opbouw volgens de Autarkische  filosofie = geheel self-supportend
 2. Geen nutsaansluitngen 
 3. Klimaatneutraal ontwerpen
 4. Passief bouwen (energie efficiënt)
 5. De laagste EPC normen
 6. Levensloop gericht
 7. Auto luw (alléén electrisch of Hybride)
 8. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 9. Besluitvorming volgens de Sociocratische methode 
 10. Aktief energie opwekken 
 11. Gebruik van duurzaam geproduceerde- en natuurlijke bouwmaterialen (gerecyceld)
 12. Het hoogst haalbare milieu pakket (nieuwe duurzame technologische ontwikkelingen)
 13. De eigen afvalverwerking volgens de allerlaatste verwerkingstechnologieën (bijdrage aan de circulaire economie)
 14. Biogas produceren 
 15. Ambachtelijke voedsel productie volgens EKO modellen
 16. Sociale paragraaf
 17. Verdien modellen
 18. Arbeidsplaatsen (vaste directe en indirecte) 
 19. Bestaande verworvenheden zo mogelijk hergebruiken en verduurzamen
 20. Fauna en Flora beheer


De stichting "EcoTalo" ontwerpt en ontwikkeld eco-sociale concepten voor wonen , leven, werken en ontspannen in een natuurlijke beveiligde omgeving in samenwerking met de betrokken gemeenten. De Stichting realiseerd zelfstandig de nog te ontwikkelen projecten en doet dit voor eigen rekening en risico. 

De Stichting kan ook op verzoek en in opdracht van derden (Gemeenten) de bedoelde eco-sociale consepten ontwikkelen en realiseren. Offerte kan hiervoor aangevraagd worden via de mail. Of neem contact op met een van onze leden.