ONS BELEID

Samengevat

"De Stichting" streeft de volgende groot maatschappelijke doelen na, deze doelen zijn ook opgenomen in de statuten van oprichting. Dit is tevens onze missie!  


De "Autarkische-filosofie" als uitgangspunt

"De Stichting" dient een groot maatschappelijk doel om de huidige samenleving bewust te maken van en te laten omgaan met de circulaire natuurhuishouding door o.a. regelmatig informatie bijeenkomsten te organiseren en wetenschappelijke publicaties te verzorgen. 

Zoals gezegd houdt "De Stichting" zich bezig met de wetenschap van die natuurhuishouding waardoor "Ecologische leefconcepten" ontwikkeld kunnen worden die een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu, het klimaat en de natuur in zijn geheel en die gebaseerd zijn op de "Autarkische filosofie".

"De Stichting" stelt zich ten doel haar specialistische wetenschappelijke kennis zo breed mogelijk, gevraagd of ongevraagd, actief in te zetten bij het adviseren aan de beleidsverantwoordelijke instellingen. Hierbij moeten wij denken aan overheid, semi-overheid, het wetenschappelijk onderwijs, MKB bedrijven en de samenleving in zijn geheel.

"De Stichting" is het podium voor maatschappelijke ecologische thema's, waarmee een eerste stap gezet kan worden naar een totaal nieuwe milieufase. Deze zal een belangrijke bijdrage leveren aan de gestelde klimaatdoelstellingen gecombineerd met de sociale veiligheid en betrokkenheid van de huidige en toekomstige samenleving.

"De Stichting" heeft de volgende belangrijke taken, naast de werkzaamheden genoemd voor de maatschappelijke doelstellingen.

Deze taken zullen worden uitgevoerd als projecten.

Onderzoek
"De Stichting" doet in belangrijke mate wetenschappelijk onderzoek naar bestaande en toekomstige ecologische samenlevingsconcepten volgens de "Autarkische filosofie". De verkregen wetenschap zal vertaald in begrijpelijk Nederlands aan de samenleving gecommuniceerd worden door publicaties en via de sociale media.

Visie
Het is de taak van "De Stichting" een ecologische toekomstvisie te formuleren die richtinggevend zal zijn bij het ontwerpen van eco-sociale concepten die bijdragen aan het leven, werken en ontspannen in een natuurlijke, veilige omgeving.

De wetenschappers verbonden aan deze Stichting hebben een aantal visionaire hoofdpunten geformuleerd, zie ook het document "Visie op hoofdpunten".

Samenwerking
"De Stichting" zal in samenwerking met andere kennisinstellingen wetenschappelijk onderzoek doen naar de invloeden die de circulaire natuur heeft of kan hebben op onze leefwijze binnen de bestaande en toekomstige samenlevingsvormen.

Project initiatie
Het is de taak van "De Stichting" alle gestelde doelen en taken als projecten te initiëren, hierin te investeren en uit te voeren om de realisatie van die doelen mogelijk te maken.

Deelnemingen
Het is de taak van "De Stichting" projecten van enige omvang onder te brengen in andere entiteiten en hiervoor Besloten Vennootschappen en dergelijke op te richten. Bij voorkeur gebeurt dit in samenwerking met andere kennisinstellingen, die mogelijk een commercieel doel nastreven.

Het is de taak van het bestuur algemene gelden toe te wijzen aan specifieke projecten (labels), en hiervoor separate bankrekeningen te openen, zodat deze ordentelijk en overzichtelijk beheerd kunnen worden.

Specialisme + Educatie
Het is de taak van "De Stichting" specialistische, educatieve werkgroepen op te zetten om diverse actuele "Eco thema's" bespreekbaar te maken. Het is de bedoeling hierin te investeren om de samenleving lerend wegwijs te maken in de materie van onder andere de energie-transitie, gasvrij in 2030 (of eerder) en in wat energie-neutraal voor haar betekent.

Werkgroepen dragen bij aan de realisatie van de gestelde doelen.

Het is strategisch van belang onze doelgroepen te bereiken door publicaties te verzorgen en bijeenkomsten te organiseren. Dit is een vast onderdeel van onze missie!

Publiceren + organiseren
"De Stichting" zal om de gestelde doelen te kunnen bereiken veelvuldig specialistische kennis inhuren voor het verzorgen van publicaties en het organiseren van :

  1. Informatiebijeenkomsten
  2. Themacursussen
  3. Advies sessies
  4. Workshops
  5. Trainingen
  6. Fondsenwervingsacties

De bedoelde werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens een vooraf overeengekomen projectbudget.

Thema websites
Het is de taak van het bestuur zorg te dragen voor de opzet van actuele thema websites die proactief in spelmodel (vraag en antwoord) aan het publiek zullen worden aangeboden.

Projectinitiatie + budgetteren
Het bestuur zal alle taken die verband houden met onze doelstellingen toetsen op omvang en looptijd alvorens een projectinitiatie te kunnen toepassen. Dit is nodig om te kunnen budgetteren en projectgebonden gelden hiervoor vrij te geven voor uitvoering. Alle projecten zijn voorzien van een Label.

Integriteit
Om de integriteit te waarborgen zullen alle bestuursleden inclusief de toezichthouders en een ieder die betrokken is bij besluitvorming een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen alvorens hun functie te kunnen uitoefenen.